Termin wystawienia faktury - ile jest czasu na wystawienie faktury?

Termin wystawienia faktury — ile jest czasu na wystawienie faktury?

Termin wystawienia faktury - ile jest czasu na wystawienie faktury?

Faktura to dokument, który potwierdza fakt dokonanej transakcji. Jej wystawienie powoduje, że dla przedsiębiorcy tworzy się również tzw. obowiązek podatkowy. Sprawdź, w jakie formie możesz wystawić fakturę swojemu kontrahentowi, aby ta była zgodna z przepisami oraz do kiedy możesz to zrobić.

W Polsce faktura VAT może zostać wystawiona nie tylko dla zrealizowanych transakcji, ale również przyszłych. Nierzadko dotyczy po prostu zaliczek wpłaconych na poczet kolejnych zleceń. Okazuje się jednak, że okoliczności jej wystawienia są ściśle uregulowane przez prawo. A dokładniej przez Ustawę o podatku od towarów i usług, która w precyzyjny sposób określa termin na wystawienie faktury.

Kiedy mówimy o obowiązku wystawienia faktury?

Co ciekawe, podatnik zobligowany jest do wystawienia faktury nie tylko w przypadku sprzedaży towarów lub świadczenia usług. Istnieją również inne przesłanki, które wiążą się z obowiązkiem udokumentowania transakcji. Wśród nich możemy wymienić m.in. sprzedaż wysyłkową oraz wewnątwspólnotową dostawę towarów.

W jakich sytuacjach masz obowiązek wystawienia faktury? Co do zasady wtedy, gdy dokonujesz sprzedaży dla innej firmy.Dokument należy wystawić w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich trafia do nabywcy, a drugi powinieneś zachować w swojej dokumentacji.

Osoby, które zdecydują się wystawić dokument w formie elektronicznej, nie muszą przejmować się tym, który z nich jest kopią, a który oryginałem.Pamiętajmy jednak o tym, że za fakturę elektroniczną uważa się tylko tą, która została wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym np. PDF.

Termin wystawienia faktury

Termin wystawienia faktury za usługę — kalendarz z zaznaczonym ostatnim dniem miesiąca

Jak już wspominaliśmy, przypadki, kiedy faktura powinna zostać wystawiona, zostały określone w Ustawie o podatku od towarów i usług. Na podstawie dokumentu wiemy też, że przedsiębiorca musi wystawić dokument najpóźniej do 15. dnia miesiąca następującego po tym, w którym nastąpiło wykonanie usługi lub sprzedaż. 

Jak to wygląda w praktyce? Jeśli wykonanie usługi lub też inny rodzaj transakcji został zakończony 5 lutego to powinieneś wystawić fakturę najpóźniej 15 marca.

Czas na wystawienie faktury — wyjątki od przyjętej reguły

W niektórych sytuacjach możliwe jest jednak odstąpienie od rej reguły. Wtedy terminy wystawiania faktur mogą znacząco różnić się od tej, zapisanej w Ustawie. W zależności od sytuacji fakturę należy wystawić nie później niż:

  • do 7 dni od określonej w umowie daty zwrotu opakowania objętego kaucją,
  • do 30 dni od daty wykonania usługi budowlanej lub budowlano- montażowej,
  • do 60 dni od daty wydania książek drukowanych z wyjątkiem map, ulotek, gazet, czasopism i magazynów,
  • do 90 dnia od dnia wykonania czynności, która polega na drukowaniu książek z wyłączeniem map, ulotek, gazet, czasopism oraz magazynów,
  • do dnia, w którym upływa termin płatności — jedynie w przypadku dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz świadczenia niektórych usług w tym: najmu, dzierżawy, leasingu, usług telekomunikacyjnych, ochrony osób i mienia lub też stałych usług biurowych i prawnych.
Ważne!
Innymi zasadami są objęte faktury, które wystawiane są na podstawie sprzedaży zarejestrowanej wcześniej na kasie fiskalnej. Taką fakturę powinieneś wystawić w ciągu 15 dni, pod warunkiem, że klient zgłosi prośbę o wystawienie dokumentu w terminie trzech miesięcy od daty sprzedaży.

Jak wystawić fakturę za usługę przed czasem?

Chociaż we wspomnianej Ustawie określa się maksymalny termin wystawienia faktury VAT, to znajdziesz tam również informację na temat najwcześniejszego terminu, w którym powinien powstać dokument księgowy.Na jego podstawie wiemy, że fakturę możesz wystawić najwcześniej na 30 dni przed datą planowanej dostawy danego towaru, otrzymania towaru lub wykonania usługi.

Wystawienie faktury po terminie

Wystawienie faktury VAT po terminie — kobieta sprawdza fakturę na tle otwartego laptopa

Rzadko zdarzają się sytuacje, w której przedsiębiorca zapomina o wystawieniu faktury na czas. Jednak czasami przez roztargnienie, chorobę czy inne sytuacje losowe, możesz po prostu niechcący zaniedbać obowiązek, który nakłada na Ciebie Ustawa. Co wtedy należy zrobić?

Przede wszystkim od razu wystawić fakturę. Stworzenie dokumentu księgowego po terminie na szczęście nie niesie za sobą żadnych skutków podatkowych pod warunkiem, że wskażesz dane zobowiązanie w rozliczeniu za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy. Niestety musisz jednak liczyć się ze skutkami karnoskarbowymi.

Ile mam czasu na wystawienie faktury po terminie — kara grzywny za niedotrzymanie terminu

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy, przedsiębiorca, który nie wystawi faktury na czas podlega karze grzywnywynoszącej do 720 stawek dziennych. Jednak w sytuacji, gdy nie wystawisz faktury, ale uwzględnisz ją w deklaracji i rozliczysz należny podatek, wówczas grozi Ci kara wynosząca do 180 stawek dziennych.

Czytaj także