Faktoring z regresem czy bez / pełny i niepełny - jakie są różnice?

Mężczyzna omawiający zasady faktoringu bez regresu

Faktoring z regresem czy bez / pełny i niepełny - jakie są różnice?

Faktoring (z regresem i bez regresu) stał się w ostatnich latach niezwykle popularnym rozwiązaniem w biznesie. Wszystko przez korzyści, jakie tego typu forma finansowania, daje przedsiębiorcom zmagającym się z brakiem płynności finansowej. Podmioty gospodarcze muszą posiadać środki na swoją bieżącą działalność, a faktoring pozwala im złapać w tych trudnych czasach choć trochę finansowego oddechu.

Działalność przedsiębiorstw w dużej mierze skupia się na osiąganiu przychodów i konieczności ponoszenia wydatków związanych choćby z obowiązkami podatkowymi, składkami ZUS, wynagrodzeniami pracowników, a także płatnościami na rzecz kontrahentów. Wszystko odbywa się sprawnie dopóki w kasie nie zaczyna brakować gotówki. Wówczas firmy muszą ratować się różnego typu kredytami czy też uiszczają należności po terminie, a to prowadzi do zatorów finansowych na rynku i upadku wielu podmiotów. Wyjściem z tej niekorzystnej sytuacji jest skorzystanie właśnie z usługi faktoringu (a także mikrofaktoringu), której poświęciliśmy poniższy artykuł.

Faktoring – definicja

Faktoring to usługa polegająca na finansowaniu działalności firmy z wykorzystaniem zewnętrznego podmiotu, który świadczy tego rodzaju zlecenia. W praktyce przez faktoring należy rozumieć wykup nieprzeterminowanych (tj. niewymagalnych) wierzytelności danego przedsiębiorcy sprzedającego towary lub świadczącego usługi przez firmę zajmującą się faktoringiem.Tego rodzaju transakcja odbywa się poprzez cesję, a więc przekazanie wierzytelności nowemu podmiotowi.W całej operacji bierze udział oczywiście także kontrahent, który nie jest jednak stroną umowy faktoringu.Przedsiębiorcę pozbywającego się wierzytelności i otrzymującego od firmy faktoringowej stosowną kwotę nazywamy faktorantem, a podmiot świadczący usługę faktoringową - faktorem.

Faktoring – rodzaje i charakterystyka

Można wyróżnić kilka rodzajów faktoringu w zależności od przyjętych kryteriów podziału. Każdy z nich posiada nieco inne cechy i może być wykorzystywany w konkretnych okolicznościach. Warto dodać, że przy wyborze faktoringu należy brać pod uwagę indywidualne potrzeby danego przedsiębiorcy, a także uwarunkowania rynkowe. Ze względu na terytorium możemy wymienić faktoring krajowy, eksportowy oraz importowy. Jeśli natomiast pod uwagę bierzemy to, czy dłużnik ma prawo dowiedzieć się o zawartej pomiędzy faktorem i faktorantem umowie, wyodrębniamy faktoring jawny, ukryty lub półotwarty.Najbardziej charakterystyczny podział dotyczy jednak tego, która ze stron ponosi ryzyko niewypłacalności kontrahenta i to właśnie na tym aspekcie skupimy się w dalszej części tekstu.

Grupa osób rozmawia o faktoringu bez regresu

Faktoring bez regresu (pełny) – definicja

Faktoring pełny określany jest także często jako faktoring bez regresu lub właściwy.Jest to najpopularniejszy i najczęściej stosowany rodzaj finansowania, z którego rocznie korzysta wiele tysięcy przedsiębiorstw. Faktoring bez regresu polega na tym, że faktor przejmuje pełne ryzyko niewypłacalności dłużnika zgodnie z zawartą, i potwierdzoną za pomocą faktury, transakcją. Przedsiębiorca przekazujący wierzytelność pozbywa się problemu i w chwili podpisania umowy faktoringu zrzuca z siebie odpowiedzialność za egzekwowanie długu od swojego klienta. Od tego momentu to firma świadcząca usługę faktoringową może domagać się od kontrahenta zapłaty należności.Warto jednak wiedzieć, że istnieje wyjątek od tej zasady. Mowa o sytuacji, w której dłużnik złożył reklamację lub zwrócił sprzedającemu towar. Wówczas faktor nie przejmuje żadnego ryzyka, ponieważ to spoczywa nadal na faktorancie.

Faktoring z regresem (niepełny) – czym jest?

Faktoring niepełny (lub faktoring z regresem) to drugi z rodzajów, który cieszy się sporym zainteresowaniem wśród przedstawicieli świata biznesu.Mechanizm działania faktoringu z regresem opiera się na tym, że faktor kupuje należność od przedsiębiorcy, ale bez przejęcia ryzyka niewypłacalności dłużnika.Wszelka odpowiedzialność oraz późniejsza konieczność egzekwowania długu pozostaje po stronie sprzedającego.Jeśli kontrahent okaże się niewypłacalny, faktorant jest zobligowany do zwrotu całej należności na konto faktora. Po tym wierzytelność wraca do niego i może zostać wyegzekwowana na drodze polubownej lub sądowej.

Dla kogo faktoring bez regresu?

Faktoring pełny jest adresowany głównie do firm, które każdego miesiąca zawierają dużą liczbę operacji finansowych, a jednocześnie stawiają na ciągły rozwój i potrzebują pieniędzy w terminie.Ponadto z tego rodzaju faktoringu korzystają przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy co rusz muszą mierzyć się z brakiem terminowych płatności ze strony swoich klientów i odczuwają to w postaci braku środków finansowych na koncie. W ich przypadku faktoring bez regresu może być jednym ze sposobów na zabezpieczenie swojego budżetu.

Faktoring z regresem – dla kogo?

Na faktoring niepełny (z regresem) decydują się zazwyczaj podmioty gospodarcze, które mają stałych i sprawdzonych kontrahentów.Jeśli przedsiębiorca ma pewność, że odbiorca towaru czy usługi ureguluje należność, wówczas nie musi dodatkowo się zabezpieczać, a jedynie może za pomocą faktoringu przyspieszyć proces przepływu pieniędzy.Faktoring z regresem to świetne rozwiązanie dla firm, które nie obawiają się ryzyka lub są w stanie dobrze je oszacować i posiadają możliwości samodzielnego egzekwowania zaległych płatności.

Faktoring pełny, faktoring niepełny, a może faktoring mieszany?

Oprócz faktoringu pełnego i niepełnego można wymienić także faktoring mieszany, który stanowi swoiste połączenie obu rodzajów.Z jednej strony ryzyko niewypłacalności dłużnika przechodzi na faktora, ale z drugiej jest ono ograniczone do przyjętej w umowie pomiędzy stronami konkretnej kwoty. Jeśli limit ten zostanie przekroczony, odpowiedzialność za nadwyżkę ponosi faktorant. Widzimy więc, że co rodzaj to inna charakterystyka i odmienne uregulowania dotyczące zachowania się poszczególnych podmiotów. W obrocie gospodarczym mamy do czynienia z tak wielką liczbą zjawisk, że każdy przedsiębiorca powinien podejść do wyboru rodzaju faktoringu indywidualnie.

Faktoring – czy warto korzystać?

Czy zastosowanie faktoringu jest opłacalne z biznesowego punktu widzenia? To zależy od konkretnej sytuacji, ale w wielu przypadkach tego typu zabezpieczenie jest wręcz konieczne, aby móc z sukcesami prowadzić swoje interesy.Nie ma nic gorszego niż zwlekający z płatnościami kontrahenci i wpadnięcie w spiralę zaległości finansowych, co bardzo często kończy się upadkiem firmy.

Czytaj także