ING Finansowanie Faktur

Mikrofaktoring - czym jest faktoring dla małych firm?

16-03-2022 | 7 minut

Mikrofaktoring to usługa, której mechanizm działania jest analogiczny do faktoringu – sprowadza się do przeniesienia należności za fakturę na firmę faktoringową, co umożliwia od razu uzyskanie znacznej części jej wartości. Jakie są jednak między nimi różnice, do kogo skierowany jest faktoring dla mikrofirm i czy warto z niego korzystać?

Na czym polega mikrofaktoring?

Mikrofaktoring polega na finansowaniu przez firmę faktoringową faktur z odroczoną płatnością wystawianych przez przedsiębiorców będących dostawcami towarów lub usług na rzecz swoich kontrahentów. Cesja należności na firmę faktoringową, czyli faktora, pozwala na uzyskanie znacznej części wartości faktury od razu, zanim kontrahent ją ureguluje.

Mikrofaktoring (takżefaktoring cichy)umożliwia więc utrzymanie płynności finansowej nawet wtedy, gdy kontrahent spóźnia się z opłaceniem wierzytelności lub większość faktur wystawianych przez daną firmę stanowią te z odroczonym terminem płatności.Mikrofaktoring może być też dobrym rozwiązaniem w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo poszukuje szybkich źródeł finansowania – należność jest opłacana przez firmę faktoringową z reguły w tym samym dniu, w którym otrzymuje ona fakturę.

Uczestnikami transakcji są:

  • faktorant – podmiot, który wystawił fakturę za dostarczenie produktów lub wykonanie usług i oczekuje na zapłatę,
  • faktor – firma faktoringowa, która wypłaca faktorantowi część wartości środków za nieuregulowane faktury,
  • dłużnik faktoringowy – osoba lub firma, której dostarczono towary lub na rzecz której wykonano usługi i musi ona uiścić za nie zapłatę.
Przedsiębiorca omawia zalety faktoringu dla małych firm

Faktoring dla małych firm – faktoring a mikrofaktoring

Skoro mikrofaktoring w znacznym stopniu polega na tym samym co faktoring, czym różnią się te dwa pojęcia? Faktoring jest już dość dobrze znanym produktem, ale dostępnym wyłącznie dla niektórych podmiotów gospodarczych. Z kolei mikrofaktoring, jak sama nazwa wskazuje, to rozwiązanie skierowane do mikroprzedsiębiorców oraz małych firm.W praktyce przekłada się to na uproszczone procedury, niższe wymagania i mniej formalności do dopełnienia.

By skorzystać z faktoringu, zazwyczaj konieczne jest wykazanie obrotów na odpowiednio wysokim poziomie. Najczęściej wymagane jest także, by firma funkcjonowała na rynku od określonego czasu – z reguły minimum od roku lub dwóch lat. Ponadto banki lub firmy oferujące usługi faktoringowe w większości przypadków narzucają tak zwane limity faktoringowe – oznaczają one maksymalną łączną kwotę należności, jaką są skłonne przejąć. Trzeba przy tym pamiętać, że nawet jeśli nie zostanie on wykorzystany przez klienta w całości, oprocentowanie jest naliczane od całego limitu.

Faktoring dla małych firm nie wiąże się też ze skomplikowanymi procedurami i nierzadko również trudnymi do przebrnięcia formalnościami – jedną z nich jestsporządzenie umowy faktoringu. Usługa jest skierowana nawet do małych, młodych firm o niewielkich obrotach. Co więcej, z mikrofaktoringu można skorzystać w sytuacji, gdy współpraca ma dotyczyć jednej lub kilku faktur – w tym tych na stosunkowo niskie kwoty, takie jak kilka czy kilkanaście tysięcy złotych.

Jak poprawić płynność finansową małej firmy?

Płynność finansowa oznacza zdolność firmy do spłacania bieżących zobowiązań oraz dokonywania zakupów towarów i usług związanych z jej działalnością. Inaczej – jest to różnica między wpływami a wydatkami ponoszonymi przez dane przedsiębiorstwo, która to umożliwia. Co ważne, płynność finansowa odnosi się jedynie do środków zgromadzonych na rachunku – nie dotyczy więc tych, które widnieją na wystawionych fakturach.

Płynność finansowa firmy jest niezwykle istotnym aspektem, niezależnie od tego czy jest to mikrofirma czy duże przedsiębiorstwo jej. Pozwala na regulowanie bieżących zobowiązań względem zarówno kontrahentów, jak i pracowników. Dzięki płynności finansowej możliwe są też nowe inwestycje – wprowadzenie nowych produktów do oferty, usprawnienie procesu produkcyjnego czy wejście na nowe rynki. Płynność finansowa jest także jednym z kryteriów pozwalających na ocenę kondycji finansowej przedsiębiorstwa – jest ona brana pod uwagę między innymi przy udzielaniu kredytów przez banki.

Jednym zeposobów na odzyskanie lub poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa jest właśnie faktoring dla małych firm, który uwalnia zamrożone wierzytelności. Dzięki temu nawet przy fakturze z odroczonym terminem płatności przedsiębiorstwo może od razu otrzymać środki, którymi jest w stanie obracać, przeznaczając je na regulację zobowiązań i odzyskując płynność finansową niezbędną do realizacji kolejnych zamówień. Ponadto firma nie musi sama zajmować się monitorowaniem spłaty – robi to za nią faktor. Nie trzeba więc obawiać się sytuacji, w której kontrahent zwleka ze spłatą należności – a to nierzadko doprowadza mikroprzedsiębiorstwa do utraty płynności finansowej.

Faktoring dla mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich firm

Mikrofaktoring jest produktem skierowanym do mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich firm. Przy określeniu grupy podmiotów, które mogą skorzystać z mikrofaktoringu, pomocna okaże się definicja MŚP. Zgodnie z przepisami na kategorię mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw składają się te podmioty, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników, ich obrót roczny nie przekracza 50 milionów euro, a/lub całkowity bilans roczny nie jest wyższy niż 43 miliony euro.

Kryteriami kwalifikującymi dane przedsiębiorstwo do konkretnej grupy są więc:

  • liczba zatrudnionych osób,
  • wysokość obrotu rocznego,
  • całkowity bilans roczny.
Kryterium Mikroprzedsiębiorstwo Małe przedsiębiorstwo Średnie
przedsiębiorstwo
Liczba
zatrudnionych osób
Mniej niż 10 pracowników Mniej niż 50 pracowników Mniej niż 250 pracowników
Wysokość obrotu rocznego do 2 mln euro do 10 mln euro do 50 mln euro
Całkowity bilans roczny do 2 mln euro do 10 mln euro do 43 mln euro
Koszty związane z mikrofaktoringiem

Koszty mikrofaktoringu

Faktoring dla mikrofirm, jak każda usługa finansowa, ma swoją cenę. Nie da się jednak jednoznacznie wskazać kosztów faktoringu dla małych firm, ponieważ firmy oferujące tego produkty mogą stosować zarówno inne stawki prowizji i opłat, jak i inne metody ich obliczania. Można natomiast określić czynniki, od których koszty mikrofaktoringu są w znacznym stopniu uzależnione – są to przede wszystkim wysokość faktury oraz termin, na jaki płatność należności została odroczona. Wśród najczęściej spotykanych opłat, jakie musi ponieść firma chcąca skorzystać z mikrofaktoringu, wymienia się:

  • prowizję przygotowawaczą,
  • prowizję operacyjną,
  • odsetki za udzielone finansowanie.

Może zdarzyć się tak, że aktoring dla małych firm będzie droższy niż dla dużych przedsiębiorstw przy tej samej kwocie wierzytelności. Mimo to trzeba mieć na uwadze, że jeśli kwota na fakturze jest niska, firma jest mała, a przy tym wykazuje stosunkowo niewielkie obroty, najpewniej nie spełni ona kryteriów wymaganych do skorzystania z faktoringu w tradycyjnym jego rozumieniu.

Choć koszty mikrofaktoringu mogą być wyższe, produkt ten ma jeszcze jedną, istotną zaletę. Jeżeli danemu przedsiębiorstwu zostanie przyznany limit, opłata często jest naliczana tylko od jego części, która w danym okresie została rzeczywiście wykorzystana. Należy oczywiście pamiętać, że zasada ta może nie być stosowana w każdej firmie faktoringowej.

Zalety mikrofaktoringu

Przedsiębiorcy zainteresowani usługą cesji należności często zadają sobie pytanie: czy mikrofaktoring się opłaca i czy warto z niego korzystać? W bardzo wielu przypadkach – tak! To rozwiązanie jest szczególnie opłacalne dla małych firm, które zazwyczaj nie spełniają kryteriów wymaganych przy tradycyjnym faktoringu lub opcja ta jest dla nich niekorzystna.

Faktoring dla małej firmy jest również odpowiedzią na zatory płatnicze,które w niewielkich przedsiębiorstwach o stosunkowo niskich obrotach mogą powodować trudności w finansowaniu bieżącej działalności, a nawet utratę płynności finansowej. Za korzystaniem z faktoringu dla mikrofirm przemawia też elastyczność tego produktu.Zwykle nie wiąże się on z podejmowaniem długoterminowych zobowiązań, co oznacza, że firma może decydować się na cesję wierzytelności z taką intensywnością, jaka jest w danej chwili odpowiednia.

Nie bez znaczenia pozostaje także czas realizacji płatności przez faktora. Przedsiębiorca może liczyć na to, że należność za dostarczony towar czy wykonaną usługę znajdzie się na jego koncie nawet tego samego dnia lub w ciągu kilku dni od przesłania faktury do firmy faktoringowej. Ponadto faktoring dla małych firm nie wpływa na zdolność kredytową przedsiębiorstwa. Jeśli wiec firma stara się o uzyskanie dodatkowych źródeł finansowania – na przykład kredytu czy pożyczki – fakt korzystania z mikrofaktoringu nie będzie stanowić przeszkody.

Mikrofaktoring może również pomóc zwiększyć konkurencyjność danego przedsiębiorstwa na rynku poprzez oferowanie kontrahentom dłuższych terminów płatności. Finansowanie faktur z odroczoną płatnością przez faktora oznacza też, że przedsiębiorca nie musi zajmować się odzyskiwaniem zaległych wierzytelności – to pracownicy firmy faktoringowej będą kontaktować się z kontrahentem, który spóźnia się z regulowaniem należności.

Czy mikrofaktoring ma zatem jakieś wady? Dla niektórych przedsiębiorców najważniejszą z nich jest konieczność uiszczenia prowizji. Jej wysokość jest uzależniona od wynegocjowanych warunków, wysokości przekazanych faktorowi faktur oraz terminów, na jakie płatności zostały odroczone. Warto mieć jednak świadomość, że mikrofaktoring pozostaje usługą finansową i jak wszystkie inne – kosztuje. W związku z tym, by przekonać się, czy mikrofaktoring jest rozwiązaniem odpowiednim dla danej firmy, warto wcześniej określić zarówno potencjalne do uzyskania korzyści, jak i możliwe do poniesienia straty.

Mikrofaktoring to usługa polegająca na cesji wierzytelności na firmę faktoringową, co pozwala od razu uzyskać znaczną część wartości faktury wystawionej kontrahentowi. Ważną zaletą mikrofaktoringu, odróżniającą ten produkt od tradycyjnego faktoringu, są łatwiejsze, szybsze i mniej skomplikowane procedury. Rozwiązanie to jest skierowane do mikroprzedsiębiorców oraz małych firm, umożliwiając utrzymanie płynności finansowej, regulowanie bieżących zobowiązań oraz finansowanie nowych inwestycji.

Chcesz dowiedzieć się więcej? – Skontaktuj się z nami!

Nasi doradcy czekają na Twoje pytania od poniedziałku do piątku między 8:30 a 16:30 pod numerem telefonu 32 357 47 25 i adresem e-mail finansowaniefaktur@ing.pl

Zespół finansowaniefaktur.pl

Zamień szybko fakturę na pieniądze

Przetestuj nasz system.
Sfinansuj pierwszą fakturę.