ING Finansowanie Faktur

Jak zawiesić jednoosobową działalność gospodarczą?

16-03-2022 | 4 minut

Jednoosobowa działalność gospodarcza to najpopularniejsza forma prowadzenia własnego biznesu w Polsce. Bardzo często jednak przedsiębiorcy decydują się na zawieszenie firmy. Pojawia się wówczas wiele wątpliwości natury prawnej i finansowej, w tym przede wszystkim dotyczącej podatku oraz składek ZUS. Jak zawiesić działalność, aby na tym nie stracić?

Dla wielu osób prowadzenie własnego biznesu wydaje się być jedyną przepustką do realizacji zawodowych planów i spełnienia marzeń. Działalność gospodarcza nie jest jednak tak prosta jak się może wydawać i mimo iż często jest sposobem na odniesienie sukcesu i osiągnięcie wolności finansowej, wiąże się z szeregiem przeszkód, które trzeba pokonać. Nie każdemu się to udaje i wtedy pojawia się myśl o tym, aby zawiesić funkcjonowanie podmiotu gospodarczego. Na szczęście polski ustawodawca dopuszcza tego typu możliwość, ale oczywiście pod pewnymi warunkami.

Zawieszenie działalności gospodarczej – co trzeba wiedzieć?

Zawieszenie działalności firmy samo w sobie nie jest tak trudne, jak się może wydawać. Proceduralnie krok ten przypomina wszystko to, co należało zrobić, aby zarejestrować firmę.Przypomnijmy, że tworząc jednoosobowe przedsiębiorstwo jesteśmy zobligowani do złożenia we właściwym urzędzie gminy lub miasta wniosku o wpis do odpowiedniego rejestru. Składamy go za pomocą formularza CEIDG-1, w którym określamy najważniejsze informacje związane z powoływaną właśnie firmą. To także ten sam dokument służy przedsiębiorcom do zawieszenia lub zamknięcia swojej działalności gospodarczej.

mężczyzna zawiesza działalność firmy

Zawieszenie firmy – w jaki sposób to zrobić?

Jak zawiesić działalność firmy, aby było to zgodne z prawem i przede wszystkim skuteczne – tego rodzaju pytanie zadaje sobie wielu właścicieli firm, którzy rozważają taką decyzję. Okazuje się, że wystarczy wykonać kilka kroków, a samo zawieszenie działalności gospodarczej potrwa dosłownie chwilę.W tym celu należy przygotować formularz CEIDG-1 i wypełnić na nim pola dotyczące oznaczenia przedsiębiorcy, numeru PESEL, NIP oraz REGON, miejsca zamieszkania oraz zameldowania, wskazać na pełną oraz skróconą nazwę firmy, a także jej adres. Konieczne będzie również podanie informacji o właściwym urzędzie skarbowym i oczywiście podpisanie dokumentu.Najważniejszym punktem, jaki trzeba zaznaczyć, jest jednak ten dotyczący przedmiotu wniosku, a więc wpisu informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej. Można ponadto wskazać dzień, w którym nastąpiło zawieszenie firmy, chyba że jest on zbieżny z datą złożenia wniosku.

Prawa i obowiązki przedsiębiorcy podczas zawieszenia działalności

Z zawieszeniem działalności firmy są związane konkretne uprawnienia, ale także obowiązki przedsiębiorcy. Od tego momentu nie może on bowiem wykonywać swojej działalności, a tym samym uzyskiwać z tego tytułu przychodu.Każde tego typu działanie jest złamaniem prawa i w przypadku wykrycia przez odpowiednie organy należy liczyć się z konsekwencjami natury karno-skarbowej lub nawet karnej. Podczas zawieszenia nie można także ewidencjonować nowych kosztów uzyskania przychodu oraz dokonywać odpisów amortyzacyjnych od nabytych już środków trwałych.Przedsiębiorca ma jednak prawo do wykonywania czynności koniecznych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, przyjmowania należności powstałych przed datą zawieszenia działalności, zbywania środków trwałych oraz elementów wyposażenia, osiągania przychodów z działalności przed jej zawieszeniem. Do najważniejszych obowiązków z kolei należy regulowanie wszelkich zobowiązań zaciągniętych w ramach funkcjonowania firmy, uczestniczenia w postępowaniach sądowych, podatkowych czy administracyjnych, a także poddaniu się kontroli skarbowej.

Zawieszenie działalności gospodarczej a podatek dochodowy

Decyzja o zawieszeniu firmy ma również skutki natury podatkowej. Jeśli mówimy o świadczeniu PIT przedsiębiorca traci możliwość amortyzowania środków trwałych, ale nadal musi prowadzić księgę przychodów i rozchodów oraz składać wymagane prawem zeznania podatkowe.Nie ma natomiast obowiązku uiszczania zaliczek na podatek dochodowy, a jeżeli takie zobowiązanie powstało, właściciel podmiotu gospodarczego jest zobligowany do jego uregulowania niezwłocznie po wznowieniu działalności.

Vat a zawieszenie działalności firmy

Zawieszenie działalności a VAT

Podatnik VAT zawieszając działalność gospodarczą nie musi składać w tym okresie deklaracji VAT, chyba że uzyskał jakiekolwiek przychody.W tym obszarze ustawodawca przewidział kilka wyjątkowych okoliczności, w których złożenie zeznania jest konieczne. Mowa między innymi o sytuacji, gdy podatnik dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru, okres zawieszenia nie jest całkowicie zbieżny z okresem rozliczeniowym lub dokonano korekty podatku naliczonego, a także przedsiębiorca importuje usługi lub nabywa w ten sposób towar.

Zawieszenie działalności firmy a ZUS

Złożenie wniosku o zawieszenie firmy powoduje wygaśnięcie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, chorobowe oraz wypadkowe. Inaczej wygląda kwestia ubezpieczenia zdrowotnego, które co do zasady jest dobrowolne, ale brak uregulowania tej należności powoduje utratę prawa do świadczenia zdrowotnego już po upływie 30 dni.Jeśli przedsiębiorca zawiesił działalność w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, jest zobowiązany do uiszczenia składek za dni, w których firma była aktywna, z tym jednak zastrzeżeniem, że składkę zdrowotną zawsze należy opłacić w całości.

Czy można zawiesić działalność gospodarczą przez Internet?

Stosowny formularz przedsiębiorca może złożyć w urzędzie na kilka różnych sposobów.Przepisy prawa dopuszczają bowiem, aby wypełniony na maszynie lub ręcznie drukowanymi literami wniosek, bez poprawek i skreśleń dostarczyć osobiście, przez pełnomocnika (w tym przypadku konieczne jest wniesienie opłaty) lub listownie, ale tylko z podpisem notarialnie poświadczonym.Jak zawiesić działalność gospodarczą przez Internet? Czy to możliwe?Oczywiście istnieje takie rozwiązanie, choć należy spełnić kilka zasadniczych warunków, aby z niego skorzystać. Nie zmienia to jednak faktu, że sposób ten jest najszybszy i najbardziej wygodny, dlatego od lat korzysta z niego coraz więcej osób.Aby złożyć wniosek online, musi być podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem potwierdzonym za pomocą profilu zaufanego e-PUAP lub podpisem osobistym, którego ramy szczegółowo określają przepisy ustawy o dowodach osobistych. W razie wątpliwości w tym zakresie warto skontaktować się z właściwym urzędem.

Chcesz dowiedzieć się więcej? – Skontaktuj się z nami!

Nasi doradcy czekają na Twoje pytania od poniedziałku do piątku między 8:30 a 16:30 pod numerem telefonu 32 357 47 25 i adresem e-mail finansowaniefaktur@ing.pl

Zespół finansowaniefaktur.pl

Zamień szybko fakturę na pieniądze

Przetestuj nasz system.
Sfinansuj pierwszą fakturę.